Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Inhoud en kader van de overeenkomst


1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten tussen de klant en FERM catering en event planning. 

1.2. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten. 

1.3. Deze algemene voorwaarden worden als bijlage via mail doorgestuurd met de offerte en facturen zodat de klant van bij de start van het aankoopproces kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden. 

1.4. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Het stilzwijgend aanvaarden van de offerte en/of de factuur geldt als aanvaarding. 


Artikel 2. Offerte en bestelling 

2.1. De overeenkomsten afgesloten tussen FERM catering en event planning en de klant maken een huur van diensten uit. De verbintenis van FERM catering en event planning is een middelenverbintenis. 

2.2. Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van onze offertes 14 dagen. 

2.3. Bestellingen moeten steeds het voorwerp uitmaken van een offerte. De offerte is slechts bindend indien ze door beide partijen schriftelijk werd aanvaard

2.4. Het aankoopproces wordt gestart van zodra de klant de offerte ondertekent en/of schriftelijk bevestigt via mail of de voorschotfactuur betaalt en FERM catering en eventplanning de opdracht heeft aanvaard. 

2.5. De klant is ertoe gehouden ten laatste 15 dagen voor het evenement het definitieve aantal gasten mee te delen aan FERM catering en event planning en zal als basis dienen voor het definitief aan te rekenen bedrag. Dit moet schriftelijk of via mail doorgegeven worden. 

2.6. Elke wijziging op vraag van de klant, elke bijkomende levering of prestatie, ongeacht of zij schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. 

2.7. Bij een vermindering van de in de offerte voorziene personen heeft FERM catering en eventplanning het recht om de afgesproken prijs aan te passen voor het cateringgedeelte (incl. het drankforfait). 

2.8. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Ze is slechts geldig mist schriftelijke aanvaarding door FERM catering en eventplanning. 

2.9. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert worden de reeds gemaakte kosten en gepresteerde uren in rekening gebracht, met een minimum van 30% van het totaalbedrag van de overeenkomst. 

2.10. Indien FERM catering en eventplanning de overeenkomst verbreekt of annuleert worden de reeds betaalde facturen terugbetaald evenwel onder aftrek van de gemaakte kosten en de gepresteerde uren. 

2.11. FERM catering en eventplanning heeft het recht om derden in te schakelen voor bepaalde werkzaamheden voor een goede uitvoering van de overeenkomst en hoeft de klant daarover niet te informeren. 

2.12. Klachten of bezwaren omtrent de kwaliteit en de hoeveelheid van de waren dienen FERM catering en eventplanning binnen de 8 dagen na levering ervan per aangetekend schrijven te bereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden. De klant stemt ermee in de klacht niet te verspreiden via sociale media of andere kanalen. Indien dit wel wordt gedaan, mag FERM catering en eventplanning een schadevergoeding eisen voor de belopen imagoschade. 


Artikel 3. Facturatie en betaling 

3.1. Facturatie gebeurt als volgt: 

30% bij goedkeuring van de offerte 

30% voor aanvang evenement 

Saldo na einde evenement 

De saldofactuur bevat tevens: de transportkosten, vergoeding voor kapotte en verloren materialen, bijkomende bestellingen (zoals o.m. extra werkuren welke niet in offerte zijn opgenomen) 

3.2. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle facturen betaalbaar te Beerlegem op de vervaldatum. 

3.3. Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief B.T.W. Elke verhoging van het B.T.W.- tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen. 

3.4. Elke factuur dient binnen een termijn van 8 dagen te worden geprotesteerd, zoniet wordt zij geacht te zijn aanvaard. 

Bij gebreke aan tijdige betaling heeft FERM catering en eventplanning het recht haar prestaties op te schorten tot integrale betaling heeft plaatsgevonden. 

3.5. In geval van prijsstijging van meer dan 10% van de materialen vanaf datum ondertekening offerte en datum van evenement is FERM catering en eventplanning gerechtigd deze prijsstijging door te rekenen aan de klant. FERM catering en eventplanning zal de klant tijdig verwittigen van de prijsstijging en onverwijld een aangepaste offerte overmaken aan de klant. 

3.6. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling naast moratoire intresten een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, met een minimum van € 125,00, onverminderd het recht van FERM catering en eventplanning om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van FERM catering en eventplanning om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling. 

Artikel 4: Aansprakelijkheid 

4.1. De klant is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan zowel de materialen van FERM catering en eventplanning alsook de bij derden gehuurde materialen ten gevolge van fouten of onvoorzichtigheden begaan door hemzelf of zijn gasten. 

4.2. FERM catering en eventplanning is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen of diefstal die zich zouden voordoen op de locatie(s) waar het event plaatsvindt (bv. parking, gebouw, vestiaire, tuin …) door, aan en/of van de gasten van het door de klant ingerichte feest. 

4.3. FERM catering en eventplanning is niet aansprakelijk voor de prestaties van externe leveranciers. FERM catering en eventplanning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele nalatigheden van derden. 

4.4. FERM catering en eventplanning is enkel aansprakelijk voor eigen prestaties en nalatigheid van haarzelf en haar aangestelden. 4.5. FERM catering en eventplanning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Reeds geleverde prestaties zullen alsnog gefactureerd worden. 

Artikel 5. Overmacht 

5.1. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van de partij die overmacht inroept. 

5.2. In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en dienen alle redelijke inspanningen worden verricht om de gevolgen van de overmachtssituatie te verhelpen of minstens te beperken. 

5.3. In geval overmacht wordt ingeroepen door de klant is deze gehouden tot betaling van de door FERM catering en event planning reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties. 

Artikel 6. Materiaal 

6.1. Het materiaal (tafels, stoelen, serviesgoed,…) wordt in perfecte staat afgeleverd aan de klant. De klant verbindt er zich toe elk zichtbaar gebrek op het ogenblik van de inontvangstneming aan FERM catering en event planning te melden. De klant verbindt er zich toe op het einde van het evenement het materiaal in dezelfde perfecte staat achter te laten als bij de in inontvangstneming. Elke schade die voortvloeit uit het oneigenlijke gebruik van het materiaal zal aanleiding geven tot schadeloosstelling. 

Artikel 7. Intellectueel eigendomsrecht 

7.1. De inrichting van het evenement gebeurt exclusief door FERM catering. Materialen die FERM catering en eventplanning aanlevert aan de klant, mogen enkel mits uitdrukkelijke toestemming van FERM catering en eventplanning verwerkt of bewerkt worden. 

7.2. FERM catering en eventplanning kan zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen de geleverde materialen zoals grafische designs, moodboards, … publiceren op haar website en sociale media. 

7.3. FERM catering en eventplanning blijft steeds eigenaar van haar eigendomsrechten, waaronder de verstrekte materialen, ideeën, concepten, logo’s, … Reproductie of overname zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van FERM catering en eventplanning is strikt verboden en geeft aanleiding tot schadevergoeding. 

Artikel 8. Algemeen 

8.1. Nietigheid van een bepaling van de algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de overeenkomst of van de andere bepalingen vervat in de algemene voorwaarden tot gevolg. 

8.2. De bepalingen vervat in deze algemene voorwaarden kunnen door FERM catering en eventplanning gewijzigd worden. De klant zal hiervan onverwijld in kennis gesteld worden. De toepasselijke artikelen maken steeds deel uit van het meest recente versienummer (thans versie van 22 november 2022). 

Artikel 9. Gegevensverwerking 

Door het ondertekenen of schriftelijk bevestigen van de offerte, gaat de koper akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens conform de privacy policy. Deze algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website. 

Artikel 10. Bevoegdheid 

10.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. 

10.2. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Gent – afdeling Oudenaarde zijn bevoegd om kennis te nemen van tussen partijen gerezen geschillen. 

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.