Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1. Inhoud en kader van de overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elkeovereenkomst afgesloten tussen de klant en FERMfeest.

1.2. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuelealgemene aankoopvoorwaarden van de klant, waarvan de toepassing expliciet wordenuitgesloten.

1.3. Deze algemene voorwaarden worden als bijlagevia mail doorgestuurd met de overeenkomst en facturen zodat de klant van bij destart van het aankoopproces kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden.

1.4. De algemene voorwaarden maken integraaldeel uit van de overeenkomst. Het ondertekenen van de overeenkomst geldt alsaanvaarding van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Indicatievekostenraming en overeenkomst

2.1. De overeenkomsten afgesloten tussen FERMfeest en deklant maken een huur van diensten uit. De verbintenis van FERMfeest is eenmiddelenverbintenis.

2.2. Bestellingen moeten steeds het voorwerpuitmaken van een overeenkomst.

2.3. Het aankoopproces wordt gestart van zodrade klant de overeenkomst ondertekent en/of schriftelijk bevestigt via mail of de voorschotfactuur betaalt en FERMfeestde opdracht heeft aanvaard.

2.4. De klant is ertoe gehouden ten laatste 15 dagen voor hetevenement het definitieve aantal gasten mee te delen aan FERMfeest en zal alsbasis dienen voor het definitief aan te rekenen bedrag. Dit moet schriftelijkof via mail doorgegeven worden.

2.5. Elke wijziging op vraag van de klant, elke bijkomendelevering of prestatie, ongeacht of zij schriftelijk of mondeling zijnovereengekomen, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

2.6. Bij een vermindering van de in de (indicatieve en / of gedetailleerde) kostprijs voorziene personen heeft FERMfeest het recht om deafgesproken prijs aan te passen voor het cateringgedeelte (incl. hetdrankforfait).

2.7. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk ofper mail te gebeuren. Ze is slechts geldig mist schriftelijke aanvaarding door FERMfeest.

2.8. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleertworden de reeds gemaakte kosten en gepresteerde uren in rekening gebracht, meteen minimum van 30% van het totaalbedrag van de overeenkomst.

2.9. Indien de gedetailleerde kostprijs meer dan 10% hoger ligt dan deindicatieve kostprijs heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst teannuleren. Deze opzeg dient schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 8dagen na kennisname door de klant van de gedetailleerde kostprijs. FERMfeest heeft dan enkel recht op de vergoeding zoals bepaaldin art. 2.10.

2.10. Indien FERMfeest of de klant overeenkomstigart 2.9. de overeenkomst verbreekt of annuleert worden enkel de gemaakte kostenen de gepresteerde uren aangerekend.

2.11. FERMfeest heeft het recht om derden in teschakelen voor bepaalde werkzaamheden voor een goede uitvoering van deovereenkomst en hoeft de klant daarover niet te informeren.

2.12. Klachten of bezwaren omtrent de kwaliteiten de hoeveelheid van de waren dienen FERMfeest binnen de 8 dagen na levering ervan per aangetekend schrijven tebereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden. De klant stemt ermee in deklacht niet te verspreiden via sociale media of andere kanalen. Indien dit welwordt gedaan, mag FERMfeest een schadevergoeding eisen voor de belopenimagoschade.

 

Artikel 3. Facturatie en betaling

3.1. Facturatie gebeurt als volgt:

30% bij ondertekening van de overeenkomst

30% voor aanvang evenement

Saldo na eindeevenement

De saldofactuur bevattevens: de transportkosten, vergoeding voor kapotte en verloren materialen,bijkomende bestellingen (zoals o.m. extra werkuren welke niet in offerte zijnopgenomen)

3.2. Behoudensandersluidende overeenkomst zijn alle facturen betaalbaar te Beerlegem op devervaldatum.

3.3. Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steedsexclusief B.T.W. Elke verhoging van het B.T.W.- tarief of van een anderebelasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal tenlaste van de klant vallen.

3.4. Elke factuur dient binnen een termijn van 8 dagen teworden geprotesteerd, zoniet wordt zij geacht te zijn aanvaard.

Bij gebreke aantijdige betaling heeft FERMfeest het recht haar prestaties op te schorten totintegrale betaling heeft plaatsgevonden.

3.5. In geval van prijsstijging van meer dan 5% vande materialen vanaf datum ondertekening van de overeenkomst en datum van evenement is FERMfeest gerechtigd dezeprijsstijging door te rekenen aan de klant. FERMfeest zal de klant tijdigverwittigen van de prijsstijging en onverwijld een aangepaste kostprijs overmaken aan  de klant.

3.6. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswegeen zonder ingebrekestelling naast moratoire intresten een forfaitairevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom ter dekking van debuitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, meteen minimum van € 125,00, onverminderd het recht van FERMfeest om eenvergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaaktdoor de niet-betaling en onverminderd het recht van FERMfeest om een vergoedingte vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door deniet-betaling.

 

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. De klant is aansprakelijk voor elke schade toegebrachtaan zowel de materialen  van FERMfeestalsook de bij derden gehuurde materialen ten gevolge van fouten ofonvoorzichtigheden begaan door hemzelf of zijn gasten.

4.2. FERMfeest is niet aansprakelijk voor ongevallen en/ofbeschadigingen of diefstal die zich zouden voordoen op de locatie(s) waar hetevent plaatsvindt (bv. parking,  gebouw,vestiaire, tuin …) door, aan en/of van de gasten van het door de klant ingerichtefeest.

4.3. FERMfeest is niet aansprakelijk voor de prestaties vanexterne leveranciers. FERMfeest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deeventuele nalatigheden van derden.

4.4. FERMfeest is enkel aansprakelijk voor eigen prestatiesen nalatigheid van haarzelf en haar aangestelden.
4.5. FERMfeest aanvaardt geen enkeleaansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak nietaan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer blijkt dat een verderzetting nietmeer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbondenworden. Reeds geleverde prestaties zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Artikel 5. Overmacht

5.1. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehoudentot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht.

Onder overmacht wordtverstaan de situatie waarin de uitvoering van de verplichtingen geheel ofgedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buitende wil van de partij die overmacht inroept.

5.2. In geval van overmacht worden deze verplichtingenopgeschort en dienen alle redelijke inspanningen worden verricht om de gevolgenvan de overmachtssituatie te verhelpen of minstens te beperken.

5.3. Ingeval  overmacht wordt ingeroepen door deklant is deze gehouden tot betaling van de door FERMfeest reeds gemaakte kostenen geleverde prestaties.

 

Artikel 6. Materiaal

6.1. Het materiaal (tafels, stoelen, serviesgoed,…) wordt inperfecte staat afgeleverd aan de klant. De klant verbindt er zich toe elkzichtbaar gebrek op het ogenblik van de inontvangstneming aan FERMfeest temelden. De klant verbindt er zich toe op het einde van het evenement hetmateriaal in dezelfde perfecte staat achter te laten als bij de ininontvangstneming. Elke schade die voortvloeit uit het oneigenlijke gebruik vanhet materiaal zal aanleiding geven tot schadeloosstelling.

 

Artikel 7. Intellectueel eigendomsrecht

7.1. De inrichting vanhet evenement gebeurt exclusief door FERMfeest. Materialen die FERMfeestaanlevert aan de klant, mogen enkel mits uitdrukkelijke toestemming van FERMfeestverwerkt of bewerkt worden.

7.2. FERMfeest kan zonder de klant hiervan op de hoogte testellen de geleverde materialen zoals grafische designs, moodboards, …publiceren op haar website en sociale media.

7.3. FERMfeest blijft steeds eigenaar van haareigendomsrechten, waaronder de verstrekte materialen, ideeën, concepten,logo’s, … Reproductie of overname zonder voorafgaandelijke schriftelijketoestemming van FERMfeest is strikt verboden en geeft aanleiding totschadevergoeding.

 

Artikel 8. Algemeen

8.1. Nietigheid van een bepaling van de algemene voorwaardenheeft niet de nietigheid van de overeenkomst of van de andere bepalingen vervatin de algemene voorwaarden tot gevolg.

8.2. De bepalingen vervat in deze algemene voorwaarden kunnendoor FERMfeest gewijzigd worden.

De klant zal hiervanonverwijld in kennis gesteld worden. De toepasselijke artikelen maken steedsdeel uit van het meest recente versienummer (thans versie van 24 oktober 2023).

 

Artikel 9. Gegevensverwerking

Door het ondertekenenof schriftelijk bevestigen van deovereenkomst, gaat de koperakkoord met de verwerking van de persoonsgegevens conform de privacy policy.Deze algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website.

 

Artikel 10. Bevoegdheid

10.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgischerecht.

10.2. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Gent –afdeling Oudenaarde zijn bevoegd om kennis te nemen van tussen partijen gerezengeschillen.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.